© Copyright 2020 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit ka si mision përkujdesjen e shëndetit mendor, fizik dhe mirëqënien psiko-sociale. Strumentet për të arritur këto objektiva janë programet e studimit në: Bachelor Psikologji, Punë Sociale; Program profesional 2 vjeçar “Operator dhe Këshillues në përkujdesjen shëndetësore” dhe Master Shkencor në Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi,të cilat iu përgjigjen rëndësisë së rolit të profesionistëve të shëndetit mendor dhe jo vetëm për tëkuptuar sjelljen e njeriut dhe menaxhimin e saj. Si një department me përvojë, ka të konsoliduar kërkimin shkencor, punën me projekte si dhe një rrjet të gjerë institucionesh dhe organizata për realizimin e praktikave mësimore. Gjithashtu, pjesë e rëndësishme dhe e pandashme e funksionimit të departamentit janë aktivitetet extrakurrikulare dhe klubi studentor i psikologjisë.
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademikë, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademikë.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademikë pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 kredite

Diploma Master Shekncor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademikë dhe me ngarkesë 120 kredite.REGJISTROHU NË NEWSLETTER