FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL

Departamenti Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional (DSHETP) ofron dhe koordinon programe e kërkime në fushat e edukimit; zbaton e monitoron programe dyvjeçare, profesionale në bashkëpunim të ngushtë...

Vizito faqen

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTEVE
 

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sportit (DEFS) është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit. Për vetë objektin e aktivitetit, DEFS ka një lidhje dhe marrëdhënie të ngushtë me departamentet e tjerë të këtij Fakulteti....

Vizito faqen

DEPARTAMENTI I TURIZIMIT, MIKPRITJES DHE REKREACIONIT
 

Departamenti (DTMR) promovon ndërveprimin e industrisë së turizmit me sektorët e tjerë të ndërlidhur si sporti dhe aventura, rekreacioni dhe eventet, kultura dhe arti, shërbimet e biznesit, shëndeti dhe mirëqenia, teknologjitë...

Vizito faqen

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË SJELLJES DHE SHËNDETIT
 

Programet e studimit iu përgjigjen rëndësisë së rolit të profesionistëve në fushën e shëndetit mendor, e lidhur kjo ngushëtsisht edhe me të kuptuarit e sjelljes dhe menaxhimin e saj. Psikologët dhe punonjësit socialë studiojnë ndërveprimin...

Vizito faqen
REGJISTROHU NË NEWSLETTER