© Copyright 2022 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

DEFS është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit. Për vetë objektin e aktivitetit,DEFS ka një lidhje dhe marrdhënie të ngushtë me Departamentet e tjerë të këtij Fakulteti. Nga këto departamente aktivizohen, në programet që menaxhon DEFS, pedagogë e lëndëve shoqërore, duke kontribuar efektivisht në mbarëvajtjen e aktivitetit të DEFS. Nga ana tjetër, aktivitetet sportive ekstrakurrikulare të DEFS janë të hapura për të gjithë studentët e "Barletit", në mënyrë që jeta studentore të pasurohet me sa më shumë sport, turizëm dhe aktivitet lëvizor.
Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

DEFS synon të afirmohet në panoramën kombëtare të Edukimit Fizik dhe Sportit si një institucion cilësor, që ka si vizion të përgjithshëm plotësimin e objektivit tonë për të përgatitur specialist të lartë të Edukimit Fizik e Sportit, të kompletuar me njohuri dhe shprehi moderne profesionale, të aftë për të përballuar dhe fituar sfidat aktuale dhe të përspektivës të profesonit të mësuesit të Edukimit Fizik, trajnerit të sportit, instruktorit të fitnesit dhe rekreacionit, në Shqipëri dhe jashtë saj.

Në një sektor me ekspansion instensiv siç është sporti, kërkesa e tregut kombëtar dhe ndërkombëtar është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar një kurrikul moderne, aplikative dhe cilësore. Impenjimi i DEFS është që të ofrojë një diplomë polivalente e cila të mundësojë punësimin e njëkohëshëm në aktivitete shumë interesante që përfshijnë edukimin, rekreacionin sportin agonistik, mirëqënien e gjithanëshme shëndetësore dhe turizmin e njerëzve të të gjitha moshave.

DEFS ka si objektiva strategjikë disa drejtime thelbësore:

1. Përsosja e kurrikulës së studimeve bachelor dhe master për ta shndërruar atë në kurrikulën më cilësore në Shqipëri. Kjo nënkupton ndryshimin e saj për të krijuar një përputhje dinamike me trendin e zhvillimit të sportit në botë dhe në Shqipëri. Ky objektiv do të arrihet duke analizuar dhe studiuar përvojën tonë dhe atë bashkëkohore në këtë dejtim. Njëkohësisht , synohet përmirësimi i syllabeve, programeve dhe gjithë elementëve të tjerë të mësimdhënies në të gjitha nivelet e saj.

2. Rritja e pranisë dhe kontributit të drejtpërdrejtë të "Barletit" në Sportin Shqiptar duke organizuar dhe mbështetur zhvillimin e sportit asi pjesë e aktivitetit ekstrakurrikular dhe kurrikular të studentëve. Objektiv mbetet krijimi i ekipeve të reja dhe konsolidimi i atyre egzistuese dhe pjesmarrja cilësore në Kampionatet Kombëtare të Federatave Shqiptare të Sportit. Në të njëjtën kohe ,edhe aktivizimi i studentëve në veprimtaritë e Federatës Shqiptare të Sportit Universitar.

3. Botimi i teksteve për të gjitha lëndët që zhvillohen në programet e departamentit. Kjo do të mundësojë krijimin e një filozofie specifike të "Barletit" si një markë e këtij institucioni në fushën e sportit.

4. Lidhja më efektive e studimeve për edukim fizik e sport me praktikën e drejtpërdrejtë sportive, duke theksuar aspektin aplikativ të veprimtarisë akademike të DEFS. Për këtë qëllim, si objektiv strategjik mbetet krijimi i marrëdhënieve institucionale me sa më shumë aktorë dhe faktorë të Sistemit Sportiv Kombëtar .

 • 18 Janar 2022

Barleti triumfon në Kampionatin Kombëtar të Universiteteve

Më shumë
Barleti triumfon në Kampionatin Kombëtar të Universiteteve
Barleti Volley në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli”
 • 30 Dhjetor 2021

Barleti Volley në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli”

Më shumë
 • 14 Maj 2021

Klubi i Medias organizon takimin “Si të promovohemi në media?”

Më shumë
Klubi i Medias organizon takimin “Si të promovohemi në media?”
Klubi “Ligj dhe Demokraci” zhvilloi Gjyqin Simulues, sipas modelit të Gjykatës Penale, Rrethi Gjyqësor Tiranë
 • 26 Prill 2021

Klubi “Ligj dhe Demokraci” zhvilloi Gjyqin Simulues, sipas modelit të Gjykatës Penale, Rrethi Gjyqësor Tiranë

Më shumë
 • 22 Prill 2021

Zumba & Volley me studentët

Më shumë
Zumba & Volley me studentët
Klubi i Teatrit shfaq komedinë “Vdekja Troket”
 • 20 Prill 2021

Klubi i Teatrit shfaq komedinë “Vdekja Troket”

Më shumë

STUDIME UNIVERSITARE

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve në UniBa vjen me katër programe studimi:

Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademikë, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademikë.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademikë pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 kredite

Diploma Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Master Shekncor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademikë dhe me ngarkesë 120 kredite.

DEFS ka vendosur si objektiva te këtij drejtimi:

 • 1. Studimin e ndikimit të aktivitetit fizik mbi shëndetin e ushtruesve të të gjitha moshave, duke synuar evidentimin e rëndësisë dhe vlerave që ka ky aktivitet për popullsinë e përfshirë në të.
 • 2. Studimin e sportit elitar në komponentët e tij teknikë, taktikë, organizativë, financiarë dhe juridik.
 • 3. Hartimin e syllabeve moderne dhe riformatimin e leksioneve në cdo lëndë të kurrikulave të bachelorit dhe masterave.
 • 4. Përafrimin e kurrikulës sonë me nevojat reale që ka tregu i edukimit fizik e sportit. Ky është një proces kompleks që kërkon një studim e vëzhgim serioz e konstant.
 • 5. Shndërrimi i Barletit në një laborator ku aplikohen të rejat e fundit të kërkimit shkencor në sport dhe aktivitet fizik.

STUDENTI NE QËNDËR

Ky mbetet një objektiv konstant i aktivitetit të DEFS. Përfshirja e studentëve në vendim marrje, duke aktivizuar vetë organizimin e tyre është elementi thelbësor i realizimit të këtij objektivi. Studentët e sportit kanë zgjedhur drejtuesit e çdo grupi, të cilët organizojnë punën dhe aktivitetet në mënyrë autonome. Disa aspekte të punës së DEFS në këtë drejtim janë:

INICIATIVA dhe STARTUP

Në përmbushjen e kërkesave të tregut dhe ofrimin e shërbimeve në industrinë e sportit, DEFS në bashkëpunim me partnerët me të cilët operon ka ndërmarrë një sërë iniciativash dhe StartUp në fushën e sportit dhe sektorëve ndërlidhur me të si:

PROGRAME DHE PROJEKTE

....REGJISTROHU NË NEWSLETTER