FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit ka si mision përcjelljen e dijevedhe aftësimin praktik të studentëve në funksion të rritjes sëmirëqënies bio-psiko-sociale të individit. Departamenti ofron 4 programe përfshi: Bachelor në Psikologji, Bachelor në Punë Sociale, Programinme karakter Profesional 2 vjeçar “Operator dhe Këshillues në përkujdesjen shëndetësore” si dhe programin e ciklit të dytë, Master i Shkencave në Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi. Programet e studimit i përgjigjen plotësisht nevojave të tregut,duke formuar profesionistë të shëndetit mendor, përkujdesjes sociale dhe kujdesit shëndetësor, të cilët janë plotësisht të aftë për tu përballur me sfidat e profesionit. Puna e departamentit është fokusuar thellësisht mbi kërkimin shkencor duke mbështetur dhe konsoliduar punën kërkimore të stafit dhe studentëve, si dhe përfshirjen në projekte aplikative.Departamenti ka ndërtuar një rrjet të gjerë partneritetesh me institucione publike e private për realizimin e praktikave mësimore, duke u dhënë mundësi studentëve të integrohen gradualisht në tregun e punës. Së fundmi pjesë e rëndësishme dhe e pandashme e funksionimit të departamentit janë aktivitetet e shumta, përfshi leksione të hapura, aktivitete extrakurrikulare, aktivitete në kuadër të klubit studentor të psikologjisë, trajnime në kuadër të Akademisë të Mirëqënies, Shëndetit dhe Sportit etj.
  • 13 Korrik 2022

Të njohim veten, të kuptojmë tjetrin

Më shumë
Të njohim veten, të kuptojmë tjetrin
Themelimi i Bordit të Karrierës
  • 01 Korrik 2022

Themelimi i Bordit të Karrierës

Më shumë
  • 10 Qershor 2022

Etika e punës me antarët e komunitetit LGBTI+ në Shqipëri

Më shumë
Etika e punës me antarët e komunitetit LGBTI+ në Shqipëri
Bazat psikologjike të rritjes së karrierës - Psikologe Denata Toçe
  • 09 Qershor 2022

Bazat psikologjike të rritjes së karrierës - Psikologe Denata Toçe

Më shumë
  • 03 Qershor 2022

Kryetari i Urdhërit të Punonjësve Social në Open Lecture Barleti

Më shumë
Kryetari i Urdhërit të Punonjësve Social në Open Lecture Barleti
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
  • 30 Maj 2022

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER