FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Turizmi dhe industritë ndërlidhur janë motorët për një zhvillim të qëndrueshem ekonomik, social dhe kulturor. Departamenti Aplikativ i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, i lidhur ngushtësisht me tregun e punës, ofron programe studimi të cilat synojnë që profesionistët e rinj ti pajisin me aftësi profesionale dhe dije praktike të cilat ju vijnë në ndihmë operatoreve turistik dhe udhëtareve. Përmes qendrave dhe instituteve ofrohen mbështetje, shërbime por dhe konsulencë për sipërmarrjet në sektorët e shërbimeve turistike. Po kështu mbështesim zhvillimin e destinacioneve dhe ofertës turistike.

Misioni i Departamentit të Turizmit, Mikritjes dhe Rekreacionit është krijimi i një departamenti multidisiplinar,  aplikativ dhe inovator, ku janë të ndërthurura teoria dhe praktika me kërkimin shkencor dhe trajnimet e vazhdueshme për shërbimet në industrinë e turizmit dhe sektorët ndërlidhur me të. Shtyllat mbi të cilat mbështetet departamenti janë:

 • Studimet universitare dhe pasuniversitare
 • Kërkimi shkencor i Aplikuar dhe Inovacioni
 • Kurse dhe çertifikime profesionale
 • Shërbime për Industrinë e Turizmit
 • Iniciativa dhe StartUp
 • Programe dhe Projekte
 • Partneritete dhe Bashkëpunime

Qëllimi:Përgatitja e profesionistëve, menaxherëve dhe specialistëve për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të industrisë së turizmit dhe sektorëve ndëlidhur me të; ekspertizë kërkimore dhe shkencore (hartim dhe implementim i projekteve kërkimore dhe shkencore në fushën e turizmit); konsulencë për start up e bizneseve turistike dhe sektorëve ndërlidhur me të; trajnim dhe çertifikim në specialitete të veçanta të turizmit, hotelerisë dhe shërbimeve.

Turizmi është industria me rritje më të shpejtë në botë, me një numër të madh njerëzish që udhëtojnë më shumë se kurrë më parë. Kjo kërkesë globale ka rezultuar me njëzhvillim të madh në infrastrukturë siç janë resorte, hotele, vendpushime, atraksione, restorante, dhe biznese të ndërlidhura me të dhe që kujdesen për industrinë më të gjerë të turizmit, rekreacionit dhe eventeve. Me një rritje të tillë, ekziston nevoja kryesore për përgatitjen profesionale tëburimet njerëzore për të përmbushur nevojat e industrisë së turizmit dhe sektorëve që lidhen me të.

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit (DTMR) është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale,Turizmit dhe Sportit. DTMR ofron programe studimi në fushën e turizmit, mikpritjes dhe shërbimeve të turizmit(hotelerisë), rekreacionit dhe eventeve duke krijuar fusha të studimit në përshtatje me nevojat e reja të shoqërisë shqiptare, kushtet ekzistuese dhe perspektivat e zhvillimit të vendit dhe globalizimit në përgjithësi. Krahas ofertës akademike departamenti promovon ndërveprimin e industrisë së turizmit me sektorët e tjerë të ndërlidhur si: sporti dhe aventura, kultura dhe arti, shërbimet e biznesit, shëndeti dhe mirëqenia, teknologjitë etj.

 • 06 Qershor 2022

Panairi Ndërkombëtar i Turizmit dhe Mjedisit

Më shumë
Panairi Ndërkombëtar i Turizmit dhe Mjedisit
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
 • 30 Maj 2022

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Më shumë
 • 11 Maj 2022

Vizitë studimore në parkun arkeologjik të Apollonisë

Më shumë
Vizitë studimore në parkun arkeologjik të Apollonisë
Eko Turizëm me Zipline Albania dhe aktivitet në natyrën e Petrelës
 • 04 Maj 2022

Eko Turizëm me Zipline Albania dhe aktivitet në natyrën e Petrelës

Më shumë
 • 11 Shkurt 2022

Udhërrëfyes turistik të specialitetit të veçantë

Më shumë
Udhërrëfyes turistik të specialitetit të veçantë
Udhërrëfyes Turistik Kombëtar
 • 11 Shkurt 2022

Udhërrëfyes Turistik Kombëtar

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejti

KURSE DHE ÇERTIFIKIME PROFESIONALE

Çertifikimi dhe standartizimi është i njohur në fushën e turizmit, si mënyra e vetme për parandaluar dëmtimin e mjedisit, zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm si dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e jetës. Çertifikimi mund të përshkruhet si procesi i sigurimit të industrisë dhe konsumatorëve që kompania e vlerësuar ka përmbushur një sërë standardesh minimale. Në kuadër të Standarteve Europiane për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm ka ardhur momenti që dhe në Shqipëri të kemi një çertifikim të shërbimeve turistike që ofrohen. Disa nga këto çertifikime të cilat ofron nga departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit në bashkëpunim me partneritetet e krijuara përfshijnë:

Kërkimi shkencor është një vlerë e shtuar e departamentit, duke e shëndërruar atë në një qendër të kërkimit dhe zhvillimit të industrisë së turizmit. Hartimi i planeve të zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm, i planeve të menaxhimit të turizmit, konsulenca profesionale, implementimi i projekteve si dhe organizimi i eventeve shkencore nga depatamenti, janë disa nga objektivat e departamentit, të cilat demostrojnë dhe anën aplikative të tij.

 • Projekte kërkimore shkencore në fushën e turizmit, rekreacionit, mikpritjes, eventeve, etj;
 • Kërkime në industrinë e turizmit në kuadër të punimit të diplomave të studentëve;
 • Ekpertiza kërkimore-shkencore të stafit të Departamentit të Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit;
 • Aktivitete shkencore (seminare/konferenca/workshope)

SHËRBIME PËR INDUSTRINË E TURIZMIT

Dinamizmi me të cilin karakterizohet zhvillimi i industrisësë turizmit dhe ato të ndërlidhura me të, kërkojnë një ndërveprim të integruara midis bizneseve, akademive, universiteteve, etj. Fuqizimi apo ngritja/start up i kapaciteteve turistike kanë nevojë për konsulencë dhe këshillim të vazhdueshëm, duke u ofruar përthithjen e risive të fundit në industrinë e turizmit. Nga ana tjetër ato kanëkanë nevojë për staf të kualifiikuar, e cila vjen në ndihmë nga kapacietetet humane që departamenti ofron si nga profesionistët e diplomuar ashtu edhe nga kurset/ccertifikimet dhe trajnimet e vazhdueshme, etj. Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionitnë bashkëpunim me partnerët me të cilët bashkëpunon, ofron një sërë shërbimesh në fushën e turizmit si:

INICIATIVA dhe STARTUP

Në përmbushjen e kërkesave të tregut dhe ofrimin e shërbimeve në industrinë e turizmit, DTMR në bashkëpunim me partnerët me të cilët operon ka ndërmarrë një sërë iniciativash dhe StartUp në fushën e turizmit dhe sektorëve ndërlidhur me të si:

PROGRAME DHE PROJEKTE

Bashkëpunimi i DTMR me partnerë që operojnë në kërkim shkencor dhe projekte, është i angazhuar në një sërë projektesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ku departamenti ofron ekspertizë kërkimore shkencore si dhe asistencë teknike të ofruar bashkëveprimi me stuentët e turizmit. Disa nga projektet ku DTMR është përshirë janë:

PARTNERITETE DHE BASHKËPUNIME

Partneriteti dhe bashkëpunimi janë në qendër të vëmendjes së DTMR. Për realizimin e qëllimin dhe arrritjen e vizionit që departamenti ka, ai ka një bashkëpunim të gjerë dhe të frytshëm me OJF që operojnë në fushën e turizmit dhe sektorët ndërlidhur, Akademi të Turizmit, Agjensi Turistike, hotele, resortë dhe struktura të tjera mbështetëse të sektorit të turizmit. Disa nga partnerët dhe bashkëpunimet e krijuara me to janë:


REGJISTROHU NË NEWSLETTER