FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

Departamenti i shkencave të edukimit dhe trajnimit profesional

Departamenti Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional (DSHETP) ofron dhe koordinon programe e kërkime në fushat e edukimit; zbaton e monitoron programe dyvjeçare, profesionale në bashkëpunim të ngushtë me departamentet përkatëse të universitetit, të cilat mbulojnë procesin e tyre, akademik.Ai menaxhon studime master, në fushën e mësimdhënies dhe të nxënit, program për formimin e drejtuesve të ardhshëm të institucioneve arsimore, por dhe kualifikime të vijueshme për mësues, drejtues të edukimit, për tematika që lidhen me nevojat e arsimit parauniversitar. Në të njëjtën kohë, departamenti ndërvepron me departamentet e tjerë për zbatimin efektiv të programeve lëndore që lidhen me kurrikulën dhe edukimin në tërësi.

Misioni i Departamentit DSHETP synon të përgatisë profesionistë në gjendje për të analizuar procese të rëndësishme në nivel individual e kolektiv në fushën e edukimit, por dhe profesionistë të formimit dhe kualifikimit profesional, si dhe mbështet të nxënët gjatë gjithë jetës. Objektiva të mirëpërcaktuar, akademikë dhe shkencorë të departamentit, plane mësimore e programe lëndore të konceptuara, bazuar në përvoja të suksesshme, perëndimore, synojnë krijimin e një profili të qartë dhe të dallueshëm në përshtatje me kushtet dhe zhvillimet e vendit, por dhe konform kritereve dhe formateve zyrtare të kërkuara nga MAS. Ofrojmë programe, kurse, diploma e certifikata DSHETP ofron program studimi në ciklin master në edukim me profil “Mësimdhënie dhe të nxënë” me 120 kredite në dy vite akademike; zbaton dhe mbikqyr zhvillimin e programeve dyvjeçare, profesionale të departamenteve të universitetit, ofron programin e formimit për drejtues të institucioneve arsimore, parauniversitar të akredituar nga Shkolla e Drejtorëve, mbrojtje të gjuhës angleze në bashkëpunim me “Pearson”, por dhe module dhe programe trajnimi me kredite, të cilat vlejnë për zhvillimin profesional dhe të vijueshëm të mësuesve dhe drejtuesve të institucioneve arsimore, parauniversitare.

Programet master në mësuesi (PDF)
  • 10 Gusht 2022

Erasmus Staff Mobility - Sakarya University

Më shumë
Erasmus Staff Mobility - Sakarya University
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
  • 30 Maj 2022

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Më shumë
  • 06 Maj 2022

Shkolla e Drejtorëve në UniBa - takim përmbyllës

Më shumë
Shkolla e Drejtorëve në UniBa - takim përmbyllës
Formimi i mësuesve në universitetet amerikane
  • 25 Janar 2022

Formimi i mësuesve në universitetet amerikane

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional
Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER