FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

Rreth fakultetit

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit (FSHSTS), është një njësi kryesore e re e Universitetit Barleti. Krijimi i saj reflekton ndjeshmërinë e Universitetit për drejtimet relativisht të reja të aktivitetit akademik dhe përshtatjen e veprimtarisë të UB me trendin bashkëkohor të organizimit dhe bashkëveprimit të një njësie kryesore që trajton drejtime studimi që kombinohen dhe bashkëveprojnë, duke mbuluar nevoja gjithnjë e më evidente të shoqërisë moderne. Në këtë kontekst FSHSTS synon të materializojë dhe konkretizojë trendin e ri të interesave të shoqërinë në një strukturë akademike universitare që të plotësojë gradualisht të gjitha parametrat e nevojshmë për të ofruar diploma cilësore dhe aplikative në tregun e punës në këto drejtime që janë e projektohen të jenë edhe më të rëndësishme në të ardhmen për shoqërinë.
Pregatitja e profesionistëve të aftë dhe individeve inovatorë të cilët do të konkurrojnë në një Ekosistem Sfidues dhe në të njëjtën kohë së bashku evolojmë në një realitet dinamik në zhvillim te vazhduar.
Mirëqenia, Edukimi, Sporti dhe Turizmi ndërtojnë ekosistem me të shëndetshëm, forcë punëtore më të aftë, profesionistë inteligjentë, vizitorë të kënaqur, qytetarë të lumtur dhe komunitete të sigurta në gjithë Rajonin.
Një punësim i gjithëkohshëm dhe efikas i pret të diplomuarit në këto fusha që kultivon Fakulteti; kariera, për këto specialitete, lidhet me suksesin e aplikimit të dijeve në jetën e përditëshme, duke siguruar një prosperitet ekoniomik në ngjitje për të pyunësuarit e formuar në këto programe. Sigurimi i punësimit lidhet po aq shumë me sketorin publik dhe nevojat për punësim në ‘të, sa edhe me fruktuozitetin e një veprimtarie sipërmarrëse me dijet e përftuara në këtë mënyrë.
FSHSTS synon në hartimin dhe implementimin e kurrikulave moderne dhe aplikative në të gjitha departamentet e tij. Në themel të këtij procesi është strategjia e përshtatjes së këtyre diplomave me nevojat aktuale dhe, sidomos, me perspektivën e zhvillimit të turizmit, aktivitetit fizik rekreativ dhe elitar sportiv, aspekteve sociale dhe profesioneve qe lidhen me to. Kjo kërkon një njohje, studim dhe analizë të vazhdueshëm të realitetit, trendeve të zhvillimit, tregut të punës dhe perspektivës së evolucionit të shoqërisë shqiptare dhe asaj të vendeve të tjera.
  • 01 Mars 2023

Leksion i hapur nga Maritim Hotel Plaza Tirana

Më shumë
Leksion i hapur nga Maritim Hotel Plaza Tirana
Tryezë e rrumbullaktët: “Profesioni i udhërrëfyesit turistik, mundësitë dhe sfidat në tregun e punës
  • 23 Shkurt 2023

Tryezë e rrumbullaktët: “Profesioni i udhërrëfyesit turistik, mundësitë dhe sfidat në tregun e punës"

Më shumë
  • 09 Shkurt 2023

Workshop “Rezervim, Planifikim dhe Menaxhim Eventi”

Më shumë
Workshop “Rezervim, Planifikim dhe Menaxhim Eventi”
“Historia e përballjeve në Futboll, Shqipëri – Gjermani
  • 02 Shkurt 2023

“Historia e përballjeve në Futboll, Shqipëri – Gjermani"

Më shumë
  • 01 Shkurt 2023

Praktikë mësimorë në Krujë

Më shumë
Praktikë mësimorë në Krujë
Leksion i hapur – Komunikimi dhe gjuha natyrore
  • 31 Janar 2023

Leksion i hapur – Komunikimi dhe gjuha natyrore

Më shumë

PROGRAMET E STUDIMIT

Fakulteti ka ndërtar programee studimi moderne dhe, me formimin në ‘to, ofron diploma dëshmuese të aftësive të larta e speciale profesionale në fusha të ndryshme të aktiviteteve të edukimit fizik dhe sporteve, të mësuesisë në këtë fushë, krahas diplomave me vlera në fusha me interes social si Psikologji dhe Punë Sociale, duke përvijjuar një formim në shkencat e sjelljes dhe duke hapur horizontet e mëtejëshme për shkencat mjekësore në të ardhmen. Lidhur ngushtë me këto formime, aspektet moderne të formimit të ekspertëve dhe menaxherëve bashkëkohorë të turizmit dhe të rekreacionit publik janë nga më të arrirat e kohës në vend.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiDepartamenti i Shkencave të
Edukimit dhe Trajnimit
Profesional

Departamenti Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional (DSHETP) ofron dhe koordinon programe e kërkime në fushat e edukimit; zbaton e monitoron programe dyvjeçare, profesionale në bashkëpunim të ngushtë

Më shumë
Departamenti i Edukimit
Fizik dhe Sporteve

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sportit (DEFS) është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit. Për vetë objektin e aktivitetit, DEFS ka një lidhje dhe marrëdhënie të ngushtë me departamentet e tjerë të këtij Fakulteti.

Më shumë
Departamenti i Turizimit,
Mikpritjes dhe Rekreacionit

Departamenti (DTMR)promovon ndërveprimin e industrisë së turizmit me sektorët e tjerë të ndërlidhur si sporti dhe aventura, rekreacioni dhe eventet, kultura dhe arti, shërbimet e biznesit, shëndeti dhe mirëqenia, teknologjitë

Më shumë
Departamenti i Shkencave të
Sjelljes dhe Shëndetit

Programet e studimit iu përgjigjen rëndësisë së rolit të profesionistëve në fushën e shëndetit mendor, e lidhur kjo ngushëtsisht edhe me të kuptuarit e sjelljes dhe menaxhimin e saj. Psikologët dhe punonjësit socialë studiojnë ndërveprimin

Më shumë
REGJISTROHU NË NEWSLETTER